رویه ارسال سفارش :

در شهر تهران  کلیه سفارشات به وسیله پیک ظرف مدت حداکثر 24 ساعت ارسال می گردد.

کلیه سفارشات شهرستان ها ظرف مدت حداکثر 24 ساعت تحویل پست می گردد.